Parndorf V


Windpark Parndorf V, 6 x Vestas V126 3,3 MW